top of page

ALLMÄNNA VILLKOR CROSSFIT KALMAR

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på CF Kalmar träning och hälsa AB (CrossFit Kalmar) och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos oss är 14 år. Om du är mellan 14-16 år tränar man med målsman.

 

Distansavtalslagen

CrossFit Kalmar följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela CF Kalmar träning och hälsa AB om han/hon ångrat sitt köp.

 

2. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på CrossFit Kalmar.

3. Ordningsregler och träningsföreskrifter

Identifikation skall kunna uppvisas för CrossFit Kalmars personal varje gång kunden besöker CrossFit Kalmar. Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande ordningsregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av CrossFit Kalmars personal.

 

4. Avtalstid, uppsägning och aktuell prislista

CrossFit Kalmar erbjuder medlemskap med och utan bindningstid. Medlemskap utan bindningstid gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet. Bundet medlemskap gäller 6 respektive 12 månader efter startdatum för medlemskapet och därefter övergår medlemskapet automatiskt till obundet medlemskap till för dagen gällande prislista och förlängs månad för månad.

Vid uppsägning gäller 30 dagars uppsägningstid.

Medlemmen ska informera om uppsägning via mail eller brevledes.

 

Avtal utan bindningstid fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 30 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.  När bindningstid avslutats övergår avtalet automatiskt till medlemskap utan bindningstid och till den vid tidpunkten gällande kostnad för medlemskap utan bindningstid. Medlemmen kan när som helst förlänga bindningstiden vid bindningstidens slut för att behålla en lägre månadsavgift enligt aktuell prislista.

Standardmedlemskap ger fritt antal träningspass/månad samt open gym.

Standardmedlemskap från 2023-01-01

- Medlemskap standard (ingen bindningstid) kostar 1150 kr/mån, debiteras månadsvis i förskott.

- Medlemskap standard 6 månader (bindningstid 6 månader) kostar 1040 kr/mån.

- Medlemskap standard 12 månader (bindningstid 12 månader) 935 kr/mån.

Standardmedlemskap från 2024-01-01

- Medlemskap standard (ingen bindningstid) kostar 1190 kr/mån, debiteras månadsvis i förskott.

- Medlemskap standard 6 månader (bindningstid 6 månader) kostar 1075 kr/mån.

- Medlemskap standard 12 månader (bindningstid 12 månader) 965 kr/mån.

Avbokning

Avbokning av träningstillfälle sker senast 60 minuter innan start. Annars debiteras 50 kr.

 

Personlig träning (PT)

Hela summan betalas direkt eller delbetalas enligt överenskommelse med CrossFit Kalmar enligt separat avtal för personlig träning

5. Avstängning vid utebliven betalning

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning tills betalning sker.

6. Prisändringar

Bolaget äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

7. Betalning vid månadsvis betalning

Betalning av månadsavgifter sker via konto-/kreditkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknandes varje månad.

Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.

Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Bolaget en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Bolaget skulden till inkasso. Bolaget har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Bolagets konto. Om Bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

8. Upphörande av medlemskap vid särskilda omständigheter

De medlemskap hos CrossFit Kalmar som inte har bindningstid fortsätter att löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Dock skall medlemmen informera om uppsägningen skriftligen, via mail, eller brevledes.

Avtalet kan när som helst sägas upp 30 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.

För medlemskap med bindingstid gäller följande:

8.1 Medlemsavtal förlängs löpande med 1 månad i taget från och med utgången av den bindningstid som medlemmen har bundit sig för i medlemsavtalet, då till samma kostnad som för löpande medlemskap (Standard 1100 kr/mån eller fr.o.m 2023-01-01 1150 kr/mån). Medlemmen kan innan utgången av bindningstiden välja att förnya bindningstiden till den vid tidpunkten gällande prislista för medlemskap med bindningstid. Medlemmen kan när som helst säga upp sitt medlemsavtal för vilket bindningstiden har löpt ut.  Efter bindningstiden är uppsägningstiden resterande dagar i uppsägningsmånaden samt nästkommande månad.

8.2 Medlem, som på grund av omständigheter eller ändrat förhållande som medlemmen inte kan kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet (t.ex. längre sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg), kan ges möjlighet att, genom överenskommelse med CrossFit Kalmar, avsluta bundet medlemskap oavsett att bindningstiden inte har löpt ut. Medlemsavtalet upphör den dag då eventuell överenskommelse sker mellan medlemmen och CrossFit Kalmar. CrossFit Kalmar debiterar i sådant fall en slutavgift omfattande hälften av de ännu ej till betalning förfallna månadsavgifterna gällande återstoden av bindningstiden, dock alltid minst en månadsavgift.

8.3 CrossFit Kalmar har rätt att stänga av medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om medlemmen väsentligen bryter mot medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan av CrossFit Kalmar vidtar tillräcklig rättelse;

– missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter, såsom att betalning trots påminnelse inte erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som angivits på faktura, eller

– bryter mot säkerhets- och ordningsregler, någon av i detta avtal förklarade allmänna villkor eller anvisningar givna av CrossFit Kalmars personal så att risk för ohälsa eller personskada för medlemmen eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå.

9. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta CrossFit Kalmar om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.

CrossFit Kalmar ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

10. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall.

CrossFit Kalmar ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

CrossFit Kalmar ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

11. Praktiska ändringar

CF Kalmar träning och hälsa AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via CrossFit Kalmars sociala mediekanaler.

12. Kundregister i databas

Se separat avtal kring GDPR.

13. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren CF Kalmar träning och hälsa AB för överföring till denne.

 

14. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

15. Doping

CrossFit Kalmar förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller.
Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från CrossFit Kalmar. Ingen återbetalning sker. RF´s dopinglista ligger till grund.

16. Frysning av medlemskap med bindningstid

6.1 Medlem, som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan ansöka om att få frysa sitt medlemskap motsvarande den tid som de särskilda omständigheterna hindrar medlemmen från att utnyttja medlemskapet.

6.2 Frysning av medlemskap gäller från och med dagen då CrossFit Kalmar godkänner medlemmens ansökan om frysning och medför att eventuell bunden period för medlemsavtalet förlängs med den tid som CrossFit Kalmar godkänt, att medlemmen spärras från tillgång till träningslokalen och dess utbud och att månadsavgifter ej debiteras under den tid som medlemskapet ej kan nyttjas.

6.3 Frysning av medlemskap vid arbete, skada, sjukdom och graviditet ges om minst 30 dagar och mest 365 dagar. Vid frysning av medlemskap för sjukdom, skada och/eller graviditet skall intyg om orsak utfärdas av läkare, barnmorska, sjukgymnast, naprapat eller motsvarande.

6.4 Frysning av medlemskap vid längre utlandsvistelse, högskolestudier eller militärtjänstgöring på ort där CrossFit Kalmar ej kan erbjuda träningsmöjligheter ges om minst 60 dagar och längst om 365 dagar. går att göra mot att läkares intyg om att medlemmens medicinska tillstånd ej tillåter fysisk träning. Frysning kan även ske mot intyg om resa längre än 3 månader till ort där vi ej har träningslokal beläget. Intyget ska utfärdas av arbetsgivare, resebyrå, eller vara en resebiljett i någon form.

6.5 Ansökan om frysning av medlemskap ska göras i förväg.

bottom of page